• Suaugusiųjų savaitės akimirka

  • Atostogos...

  • Katino dienos...

  • Tolerancija

  • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

 

Vaikų socializacijos programų rėmimo projektas

Vasaros poilsio stovykla

Gyvoji versmė

2011m. birželio 13 – 17 d. 

Kasmet į Vilkaviškio rajono Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklą atvyksta mokytis  naujų mokinių. Kiekvienas iš jų atsineša savas problemas ir rūpesčius. Kiekvienais metais priimant naujus mokinius buvo pastebėta, kad daugėja mokinių, kurie nebemoka ne tik taisyklingai kalbėti, bet ir daug keikiasi arba yra pikti ir nemandagūs. Daugelis jų kitose mokyklose turėjo problemų, buvo nepažangūs arba neturėjo sąlygų normaliai mokytis. Mokyklos nelankymas, silpna mokinių mokymosi motyvacija, nepritapimas bendrojo lavinimo mokykloje - ši problema išliko. Iš pokalbių paaiškėja, kad kai kurie vaikai, jausdami vis didesnį skurdą namuose, norėtų keliauti, pamatyti kitus miestus, aplankyti muziejus ir t.t. Visa tai praplėstų jų akiratį, pamatytų kitą gyvenimo būdą, gal panorėtų geriau mokytis, mažiau linktų į delinkventinį elgesį.

Tikslas – padėti vaikams ir jaunuoliams praplėsti savo akiratį, atstatyti mokymosi motyvaciją, sudarant sąlygas pažinti save, išmokti spręsti gyvenime iškylančias problemas ir išsiugdyti atsparumą neigiamai socialinei įtakai.

Uždaviniai:    

Skatinti vaikus įsijungti į stovyklos veiklą, mokyti laisvalaikį praleisti sportuojant, žaidžiant, keliaujant.

Grūdinti vaikus ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, ugdant jų savarankiškumą.

Padėti pasirengti tolesniam mokymuisi, profesiniam apsisprendimui, socialiniam -kultūriniam gyvenimui.

Turinys:

Kūrybinės, meninės, sportinės užduotys;

Žygis į gamtą;

Pokalbiai įvairiomis mokiniams rūpimomis temomis;

Konkursai ir sportinės varžybos;

Išvyka į Kauno miestą;

Siekiami rezultatai:

Stovyklaudami mokiniai galės atviriau bendrauti įvairiais jiems rūpimais klausimais, atskleisti savo talentus, susipažinti su problemų sprendimo būdais.

Keliaudami mokiniai galės įgyti turizmo įgūdžių, aplankys dar jiems nepažįstamas vietas,

praplės savo akiratį, sustiprės fiziškai.

Labai svarbu, kad projekto vykdytojai-mokytojai jiems bus ne tik reiklūs dalykų dėstytojai, bet ir nuoširdūs patarėjai, pagalbininkai, kurie mielai dalinsis savo patirtimi. Stovykloje vaikai pasijus savimi, atsiskleis jų dvasinis pasaulis, mokytojai geriau pažins vaikus ir geriau galės padėti išspręsti jų problemas.

Projektą vykdysime ir kitais mokslo metais.

 stov1

stov2

stov3

stov5

stov6