• Suaugusiųjų savaitės akimirka

  • Pažintis su profesija

  • Europos kalbų diena

  • Mokytojai taip pat mokosi

  • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

 

kur liet ateiti ico

 

Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla dalyvauja 

„Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas“ projekte

 

Infrastruktūrinės plėtros projekto „Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas“ tikslai: jaunimo mokyklose sudaryti kuo geresnes sąlygas įvairiapusiam ugdymui – bendrojo ugdymo, ikiprofesinio mokymo, papildomo ugdymo tikslų realizavimui, atsižvelgiant į tai, jog šiose mokyklose mokosi mokiniai, turintys mokymosi motyvacijos, socializacijos problemų. Projekto veikla siekiama sukurti sąlygas mokiniams pasirinkti mokymosi kryptį, atitinkančią įvairius jo polinkius ir poreikius. Be abejo, toks jaunuolių užimtumo skatinimas ir jų mokymosi motyvacijos stiprinimas didina tikimybę, kad vis mažiau mokinių paliks mokyklas neturėdami pagrindinio išsilavinimo.

Projekto uždaviniai: modernizuoti jaunimo mokyklų darbuotojų – ikiprofesinio mokymo mokytojų, psichologų, socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų ir kitų pagalbos specialistų – darbo vietas. Projekto lėšomis planuojama atnaujinti mokyklos turimą bazę, kad mokiniai turėtų įvairiapusiam papildomam ugdymui, ikiprofesiniam mokymui skirtų mokymo priemonių. Šiuo projektu siekiama orientuotis į jaunuolių ugdymą ir mokymą, atliepiantį rinkos poreikius, pačių mokinių interesus, gebėjimus ir jaunimo mokyklos tikslus.

Jau įvyko pirmasis projekto pirkimas.  Į mokyklą atkeliauja mokymo priemonės, baldai bei organizacinė technika ikiprofesiniam, papildomam ir bendram ugdymui. Šiam projektui įgyvendinti iki 2013 metų  skirta 7 999412 litų, kurie bus panaudoti 24 jaunimo mokykloms

 Projektas „Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas“ yra Mokyklų tobulinimo programos plius (MTPplius) dalis. Jis finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.