• Suaugusiųjų savaitės akimirka

  • Pažintis su profesija

  • Europos kalbų diena

  • Mokytojai taip pat mokosi

  • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

1 priedas

PATVIRTINTA

Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir            suaugusiųjų mokyklos

direktoriaus 2018 m. sausio 16 d.

įsakymu Nr. (V- 1)-16 (Nauja redakcija)

Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir

suaugusiųjų mokyklos

direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d.

įsakymu Nr. (V- 1)-82

VILKAVIŠKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

  1. I.BENDROJI DALIS

 

                      1.1. Mokinių elgesio taisyklės parengtos vadovaujantis Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. (V-1)-82.

                      1.2. Mokyklos internetiniame tinklalapyje mokinių nuotraukos skelbiamos susijusios su ugdomąja veikla.

 

 

II. MOKINIŲ PAREIGOS

 

                      2. Kiekvienas mokyklos mokinys privalo:

                      2.1. atsakingai vykdyti pagrindinę mokinio pareigą – stropiai mokytis, sąžiningai atlikti savarankiškas, kontrolines ir kitas užduotis;

                      2.2. kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą; reikalui esant kreiptis į mokyklos sveikatos priežiūros specialistą, klasės auklėtoją ar mokytoją;

                      2.3. ateiti į mokyklą švariai, tvarkingai apsirengęs, sportinę aprangą ir avalynę naudoti tik kūno kultūros pamokose;

                      2.4. už mobiliuosius telefonus ir vertingus daiktus atsako pats mokinys;

                      2.5. laikytis švaros bei tvarkos visoje mokyklos teritorijoje: kabinetuose, koridoriuose, salėse, bibliotekoje, kieme ir užtikrinti mokyklos turto saugumą;

                      2.7. žinoti ir vykdyti saugaus elgesio ir gaisrinės saugos reikalavimus;

                      2.8. nenaudoti fizinės (mušimas, stumdymas, spardymas ir pan.) ir emocinės (pravardžiavimas, grasinimas, ignoravimas ir pan.) prievartos, nereketuoti, nevartoti necenzūrinių žodžių, atsisakyti azartinių žaidimų ir reaguoti į budėtojų pastabas;

                      2.9. informuoti auklėtoją, socialinį pedagogą, administraciją apie rengiamus ir/ar vykdomus nusikaltimus ir kitą draudžiamą veiklą;

                      2.10. pagarbiai bendrauti su mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais;

                      2.11. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, mokyklos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių reikalavimų;

                      2.12. elgtis taip, kad nebūtų pažeistas nė vieno bendruomenės nario saugumas.

                      2.13. neatvykus į mokyklą 1–2 dienas pateikti klasės auklėtojui pateisinamą dokumentą, o neatvykus į mokyklą daugiau nei 3 dienas – gydytojo pažymėjimą;

                      2.14. gauti mokytojo leidimą, jeigu negali dalyvauti jo pamokoje, arba mokyklos administracijos leidimą, jeigu negali dalyvauti keliose pamokose;

                      2.15. išvykstant iš mokyklos atsiskaityti su mokytojais bei bibliotekos darbuotoja, grąžinti mokinio pažymėjimą, kitą mokyklai priklausantį turtą;

                      2.16. metų pabaigoje grąžinti visus jam duotus vadovėlius;

                      2.17. mokyklos bibliotekoje ir skaitykloje elgtis vadovaudamasis mokyklos bibliotekos darbo tvarkos taisyklėmis. Už dingusį ar sugadintą vadovėlį, kitą knygą atlyginti pinigais pagal leidinio vertę arba nauju leidiniu, savo verte prilygstančiu dingusiam arba sugadintam.

III. MOKINIŲ PAREIGOS PAMOKŲ METU IR PERTRAUKŲ METU

 

                      3. Mokinio elgesio taisyklės pamokų metu:

                      3.1. pamokoje nesinaudoja mobiliaisiais telefonais, ausinukais. Viešose vietose elgiasi mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauja savo mokyklą. Savo elgesiu niekada nešokiruoja aplinkinių;

                      3.2. atėjęs į kabinetą pasisveikina su mokytoju ir bendraklasiais;

                      3.3. stropiai mokosi, būna atidus ir aktyvus per pamokas, sąžiningai atlieka savarankiškas ir kontrolines užduotis;

                      3.4. punktualiai atvyksta į visas pamokas, pasirinktus modulius ir neformaliojo ugdymo užsiėmimus;

                      3.5. į mokyklą atsineša tik mokymuisi reikalingas priemones (už pradingusius daiktus mokykla neatsako);

                      3.6. neatlikęs namų darbų, nepasiruošęs pamokai informuoja mokytoją prieš pamoką;

                      3.7. rašo visus mokomojo dalyko plane numatytus kontrolinius darbus;

                      3.8. elgiasi drausmingai, netrikdo pamokos rimties, reaguoja į mokytojo pastabas;

                      3.9. dėl piktybinio naudojimosi telefonu pamokose mokytojas turi teisę telefoną iš mokinio paimti ir atiduoti tėvams.

                      4. Mokinio elgesio taisyklės pertraukų metu:

                      4.1. nebėgioja, su draugais bendrauja ramiu tonu, nešūkauja ir nekelia balso;

                      4.2. nežaidžia azartinių žaidimų;

                      4.3. neišeina už mokyklos pastato teritorijos ribų.

                      5. Mokiniui griežtai draudžiama:

                      5.1. naudoti ir turėti įvairias narkotines ir psichotropines medžiagas mokykloje ir mokyklos teritorijoje;

                      5.2. pamokų metu be mokytojo leidimo išeiti iš klasės, trukdyti mokytojui vesti pamoką, pasišalinti iš pamokų, naudotis mobiliais telefonais;

                      5.3. skriausti mokslo draugą, „suvedinėti sąskaitas“; šantažuoti, reketuoti;

                      5.5. čiuožti laiptų turėklais, lakstyti ir stumdytis ant laiptų bei laiptų aikštelėse;

                      5.6. atsinešti į mokyklą pirotechnines priemones ir jas sprogdinti;

                      5.7. pertraukų metu eiti į parduotuves apsipirkti;

                      5.8. mokiniui, išprašytam iš pamokos (dėl pamokos trukdymo), pasišalinti iš mokytojo

nurodytos vietos.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Mokiniams, nesilaikantiems arba pažeidinėjantiems mokinio elgesio taisykles, taikomos drausminės priemonės, vadovaujantis mokyklos Mokinių elgesio, skatinimo bei drausminimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. (V-1)-82.

                      7. Pozityvus mokinio elgesys:

                      6.1.  mokinys privalo lankyti pamokas, nevėluoti ir nepraleidinėti jų be pateisinamos priežasties, sistemingai sekti mokymosi rezultatus.

                      6.2. ugdymo proceso, popamokinių renginių, išvykų, ekskursijų metu mokinys privalo laikytis mokinių elgesio, saugaus eismo taisyklių, o mokyklos teritorijoje – rūpintis švara, laikytis higienos reikalavimų;

                      6.3. mokinys privalo gerbti mokyklos bendruomenės narius (mokytojus, mokinius, tėvus, kitus darbuotojus) bei į mokyklą atvykusius svečius, vykdyti kitus reikalavimus, nurodytus mokyklos mokinio elgesio taisyklėse.

                      8.  Nepageidaujamas mokinio elgesys:

                      8.1. pamokų praleidinėjimas be pateisinamos priežasties;

                      8.2. mokytojų ar kitų bendruomenės narių nurodymų ignoravimas;

                      8.3. fizinės ir psichologinės prievartos naudojimas (tyčiojimasis, priekabiavimas, reketavimas, įžeidinėjimas, prasivardžiavimas);

                      8.4. reikalavimų, nurodytų mokyklos mokinio elgesio taisyklėse, ignoravimas.

_____________________