• Suaugusiųjų savaitės akimirka

  • Pažintis su profesija

  • Europos kalbų diena

  • Mokytojai taip pat mokosi

  • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2017-01-01 IKI 2017-12-31 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS S PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMISEURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS