• Suaugusiųjų savaitės akimirka

 • Pažintis su profesija

 • Europos kalbų diena

 • Mokytojai taip pat mokosi

 • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

Logopedo tikslas - organizuoti korekcinį darbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos  sutrikimų, padedant jiems įveikti kalbos, kalbėjimo, rašomosios kalbos sutrikimus ir kai kuriuos  mokymosi sunkumus.

Logopedo uždaviniai:

 • Įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
 • Organizuoti individualias ir grupines pratybas, taikyti specifinio poveikio priemones tarties,

kalbėjimo ir kalbos trūkumams koreguoti ir kompensuoti.

 • Patarti mokytojams, kaip planuoti papildomą pagalbą kalbos sutrikimų turintiems mokiniams.
 • Patarti tėvams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir sugebėjimo kalbėti įgūdžius, palaikyti vaiko pastangas, siekiant geresnių rezultatų.
 • Dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Specialiojo pedagogo tikslas - teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių.

Specialiojo pedagogo uždaviniai:

 • Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį  ir lavinti jų sutrikusias funkcijas.
 • Konsultuoti mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • Šviesti mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.